เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห