เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.)วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี
ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บรเวณตลาดน้ำยะกัง ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการทำความสะอาดตลาดน้ำเพื่อปรับภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดนราธิวาสต่อไปโดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในกิจกรรม
ดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนประชาชน ร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห