เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ.
ตรวจเยี่ยมกำลังพล วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมรับ
ฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ
ห้องประชุม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้เยี่ยม
ชมสถานีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห