เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคมเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห