เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบรอบ ๔๘ ปี ประกอบด้วย พิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ-
อิสลาม เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยฯ และกำลังพล ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห