เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมต้อนรับและส่ง
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ
ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห