เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑ บก.ทท (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีโดย
มี พล.อ. ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ
วัดคอออม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งในงานดังกล่าวมีผู้อำนวยการสำนักงานภาคแต่ละ ภาค
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่และกำลังพลทุกหน่วยเข้าร่วมในการนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมถ่ายทอดเสียงและร่วมสัมภาษณ์ในงานดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห