เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ พล.ต.สมพล ปานกุล
รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธี ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส ในการนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การสนับสนุนถ่ายทอดเสียงและจัดผู้สื่อข่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห