เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณลานเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา
กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน
ตลอดจนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนถ่ายทอดเสียงและพิธีกร
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห