เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนพิธีกร
กิจกรรมการรับมอบเสื้อปั่นจักรยาน โครงการ Bike อุ่นไอรัก พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรโดยเป็นกิจกรรมที่ยึดหลักแนวทางเดิมในการจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
มพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
พร้อมทั้งข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห