เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมการซ้อมปั่น
จักรยานBike อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่ง
รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๖๑-๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
และได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติ Bike อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิด
งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งใน กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค
ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย
และส่งเสริมความสามัคคีในครอบครัวและสังคมต่อไป ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง
ในพื้นที่ในการซ้อมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน พร้อมทั้งข้าราชการ และประชาชน
เข้าร่วม นอกจากนี้ได้สนับสนุนรถประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว และสอดแทรก
เรื่องการปั่นจักรยานอุ่นไอรักทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ ธ.ค....
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห