เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพล ๓ นาย ยานพาหนะ๑ คัน
เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ( ๗ วันอันตราย) ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ – ๒ ม.ค.๖๒
ณ สามแยกห้วยทราย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
- สอบถามเส้นทาง ๑๒ คน

- พักดื่มเครื่องดื่ม ๓๕ คน

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห