เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ.
เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อให้บริการและอำนวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ( ๗ วันอันตราย) ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
– ๒ ม.ค.๖๒ ณ สามแยกห้วยทราย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยร่วมกับส่วนราชการ, ฝ่ายปกครอง,
ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย สนภ.๔ นทพ. ได้สนับสนุน ดังนี้

๑. จัดกำลังพลจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน ๑๐ นาย

๒. รถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐๐ ชุด

๓. ชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือหากเกิดภัยหรืออฺบัติเหตุ ฟรี ตลอด ๒๔ ชม.

ให้กับประชาชนที่เดินทาง

๔. พร้อมทั้งได้มอบเครื่องดื่มบำรุงกำลัง, เครื่องดื่มเกลือแร่, น้ำดื่ม, กาแฟสำเร็จรูป, ขนมปัง, ลูกอม

และผ้าเย็น ให้กับประชาชนที่เดินทาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห