เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมต้อนรับ พล.อ. ไพบูลย์
คุ้มฉายา องคมนตรีในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปี
ใหมเพื่อมอบให้แก่่ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห