เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส. ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ณ ห้องปะการัง โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการเป็นนักจัดรายการและนักประชาสัมพันธ์ที่ดี โดยการให้ความรู้และสร้างเครือ
ข่าย วส.๙๑๒ ฯ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ซึ่งมี เครือข่ายนักจัดรายการ หน่วยงานราชการ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห