เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ.
/ผอ.ศบภ.สนภ.4 นทพ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ ศบภ.สนภ.๔ นทพ. ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ "พายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)" ทีศูนย์
อบพยบวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้
๑. ศบภ.สนภ.๔ นทพ.

- รถครัวสนาม ๑ คัน ประอบเลี้ยงอาหาร ๒,๐๐๐ กล่อง

- รถประปาสนาม ๑ คัน ผลิตน้ำดื่ม ๒,๐๐๐ ขวด
- รถขุดตัก ๓ คัน
- รถลากจูง ๑ คัน

๒.ศบภ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.

- ชุดเสนารักษ์ ๑ ชุด
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑ เครื่อง (ไฟฟ้าดับแล้ว)
- เรือท้องแบน ๑ ลำ
- ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ๑ ชุด
- รถสัมภารเครน ๑ คัน
- รถบรรทุก ๖ ล้อ ๑ คัน
- รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ๑ คัน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห