เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
และมอบสิ่งของช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โดยหน่วยได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ถ่ายทอดเสียง ดังนี้
- กำลังพล จำนวน ๘ นาย
- พร้อมยุทโธปกรณ์ถ่ายทอดเสียง จำนวน ๒ ชุด

เพื่อออกอากาศกระจายเสียงและถ่ายทอดสัญญาณไปยังวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ทั้ง ๕ สถานี และเครือข่ายวิทยุ ศอ.บต. ทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และ

วัดสุเทพยาราม ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห