เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็ก
พิเศษประจำปี ๒๕๖๒ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
(จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานในกิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งมี เด็กพิเศษ จาก ๑๓ อำเภอของจังหวัดนราธิวาสและมีการมอบ
ของขวัญจากหัวหน้าส่วนราชการอีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห