เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีส่วนราชการเข้าร่วมด้วย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การแสดงบนเวที
- การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร
- การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล
- การประกวดวาดภาพระบายสี
- การจับรางวัลพิเศษ
- กิจกรรมอื่นๆ
ในการนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มฟรี ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน
กว่า ๓,๐๐๐ คน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
       
หหห
หหห
หหห