เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์
คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห