เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ. จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยบูรณาการร่วมกับ อำเภอสุไหงปาดี และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
นราธิวาสสำหรับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเยาวชนที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
จำนวน ๑๐๐ คน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๗ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห