เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ. นำกำลังพลทำการฝึกอบรมการใช้อาวุธประจำกาย (ปลย.๑๖) ฝึกท่ายิง และทำการฝึก
ยิงปืนด้วยกระสุนจริง ตามสั่งการ ผอ.สนภ.๔ นทพ. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความชำนาญ
ในการใช้อาวุธประจำกายของกำลังพล ณ สนามยิงปืน กรมทหารราบที่ ๑๕๑ ค่ายกัลยาณิวัฒนา
ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห