เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๒ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมงานพิธิเปิดงานวันครบ
รอบ ๑๔ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และความก้าวหน้าในการ ดำเนิน
งาน ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่คณาจารย์
และนักศึกษา อันจะแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ของมวลชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ต่อไป ณ หอประ
ชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย และส่วนราชการในพื้นที่
เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการ นี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้สนับสนุนการถ่ายทอดเสียง
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห