เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศ
การมีชีวิติส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม "ลานวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ และการประกวด M –
Culture Talent" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห