เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมเป็นเกียรติพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม ประจำปี ๒๕๖๒ (๑๘
มกราคม วันกองทัพไทย) ณ ลานสวนสนาม กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓
กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ

และนักเรียนร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห