เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห