เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นผู้อำนวยการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราช
ทาน เพื่อให้กำลังพลมีความเป็นระเบียบวินัยและตั้งอยู่ในกฎระเบียบทหารต่อไป ณ บก.วส.๙๑๒ฯ
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห