เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า
พบปะส่วนราชการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห