เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมประชุมปฏิบัติการรวมพลัง
แก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนใต้ ตอน คืนคนดีสู่ครอบครัว ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้งนี้มี
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจาก ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และ ๔ อำเภอสงขลาเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค ๔ และ
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานในการนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุน

ผู้สื่อข่าวในกิจกรรมดังกล่าว

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห