เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมต้อนรับคณะติดตาม/ประสานงานการดำเนินการแก้ไข
จชต. และเตรียมแผนงาน/โครงการสำหรับ การบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ยก.ทหาร
ณ บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห