เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ
พ.อ.อาจอง บัวชุม ผอ.กขว.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจ และคณะ ในการตรวจติดตามด้าน
การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรองในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกอบด้วย งานด้านการข่าว พร้อมสรุปผลการตรวจ ณ ห้องประชุม บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห