เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข ประจำปี ๒๕๖๒
ณ บริเวณกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห