เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีในโอกาสเดิน
ทางปฎิบัติหน้าที่ภารกิจเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห