เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนา
สัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี พล.ต.สมดุล เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นธ. ผู้แทนประธาน พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔
/ ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. ซึ่งมี ผู้บังคับหน่วย และสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห