เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีและ
สนับสนุนพิธีกร ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วน ทหาร

ตำรวจ และส่วนราชการ ร่วมด้วย

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห