เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ฯให้การต้อนรับ พล.ต.ชัยพล นิยะสม ผอ.สตป. สจร.ทหาร /หัวหน้าชุดตรวจชุดตรวจ
สจร.ทหารและคณะ ในโอกาสมาตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห