เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมรดน้ำ
ดำหัวผู้บังคับบัญชา ร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน ๙๑๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
ณ ที่ทำการชุมชน ๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห