เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคล
พระราชทาน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคส่วนต่างๆ
และประชาชนจิตอาสาร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห