เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมออกสลากกาชาด
และสนับสนุนพิธีกรออกสลากกาชาด พร้อมทั้งพิธีกรเวทีกลาง ในงานกาชาดและงานประจำปี
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลบางนาค
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห