เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลและสนับสนุน
พิธีกรร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัด
นราธิวาสโดยรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมาร ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่กว่า ๒,๕๐๐๐ คน
พร้อมใจการสวมใส่ชุดจิตอาสาและเสื้อเหลือ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห