เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์ พัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส " ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง)
โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรซึ่งมี หัวหน้าส่วนราช
การ มี ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห