เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาข
บูชา จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาสโดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห