เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ
ร่วมด้วยในการนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกรในพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห