เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมถ่ายทอดเสียงกิจกรรม
การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต.สัมพันธ์สัญจร อำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ "ศอ.บต.ส่งใจ
อำเภอยิ้ม" ณ มัสยิดบ้านบาเละ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมี นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ
ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีเปิด
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห