เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.)โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ฯ
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของสำนักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาสณ หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห