เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ) โดย น.อ.อธิพล สังข์รัตน์ หน.วส.๙๑๒ ฯ
ร่วมงาน ประกวดโคเนื้อ สายพันธุ์ นทพ. วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนาภาค ๔
ส่วนหน้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.
จังหวัดสงขลา จำกัด ม.๙ บ.พุทธนิมิตร ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลาโดยมี พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เป็นประธาน ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้จัดผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์และร่วมถ่ายทอดเสียง
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห