เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.

มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงซุลฟา สาและ บุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ

เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของ เยี่ยมเยียนสอบถามข้อมูลฐานะความ
เป็นอยู่ของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ณ บ้านเลขที่ ๙๓/๑ ม.๔

ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห