เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการเยี่ยมเยียนและมอบขวัญกำลังใจให้แกประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนในการต้อนรับ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร
และผู้แทนหน่วยงานราชการให้การต้อนรับอีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห