เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีส่งและอำนวยพร
แก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายอนุชา  โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีโดยในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษจำนวน ๙ เที่ยวบินๆละ
๒๘๙ คน  ในระหว่างวันที่ ๔-๖ ก.ค. ๖๒ มีผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญทั้งสิ้น  ๒,๖๐๑  คน ออกเดินทางจาก

ท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในการนี้

วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกร ระหว่างวันที่ ๔-๘ ก.ค.๖๒

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห