เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนพิธีกร ในกิจกรรม
"จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ
บริเวณสนามเยื้องประตูทางเข้าสนามบินนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห